Chinese Tools Lesson 7

Chinese Tools Lesson 7: Year, Month, Date, Day

Learn how to say the dates, days of the week and months.

https://www.chinese-tools.com/learn/chinese/07-year-month-date-day.html

Pinyin Characters Tones:

Ā ā Á á Ǎ ǎ À à Ē ē É é Ě ě È è Ī ī Í í Ǐ ǐ Ì ì Ō ō Ó ó Ǒ ǒ Ò ò Ū ū Ú ú Ǔ ǔ Ù ù Ü ü Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ

[content id=”4474″]